OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů
„Privacy Policy“

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I.    Úvod

Toto prohlášení je zpracováno a zveřejněno z důvodů poskytnutí informace o postupech a závazcích naší společnosti v oblasti aplikace požadavků nařízení GDPR. V dalším textu jsou použity:

•    OÚ = osobní údaj, tedy všechny informace vedoucí k identifikaci konkrétní osoby

•    Vlastník OÚ – subjekt, který je držitelem osobních údajů, které jsou naší firmou drženy a zpracovávány

•    Správce – naše společnost, která Vaše OÚ eviduje, zpracovává, archivuje a chrání

•    Zpracovatel – společnost, kterou jsme přizvali ke zpracování Vašich OÚ na základě smlouvy. Je tak zajištěno, že systém nakládání, zpracování a ochrany Vašich OÚ je zajištěn v rozsahu požadavků GDPR a Vaše práva nejsou omezena.

II.    Správce osobních údajů
Společnost:  krásná práce s.r.o., Vrchní 86/30, 747 05 Opava – Kateřinky, IČO: 28611233, DIČ: CZ28611233, společnost je vedena u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Oddíl C, vložka 34589, kontaktní adresa pro oblast ochran OÚ: info@krasnaprace.cz, telefonní číslo: +420 602 359 688

(dále jen „správce“ Vás tímto v souladu s čl.12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

III.    Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti a na základě svobodného rozhodnutí v okamžiku navázání vztahu nebo registrace a dále v rámci smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

IV.    Zdroje osobních údajů
Osobní údaje získáváme od vlastníků OÚ (obchodní komunikace, nákupy, dodávky produktů a služeb, kontaktní formulář na webu, komunikace po telefonu, vizitky apod.)
 Dalším zdrojem osobních údajů jsou informace nezbytně poskytnuté zájemci o práci a pracovníky. Pokud jsou osobní údaje získávány z veřejných zdrojů, jsou využity výhradně pro potřebu realizace obchodního vztahu nebo v souladu se získaným souhlasem od držitele osobního údaje.

V.    Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
•    Jedná se o identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace vlastníka OÚ (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu apod.) 
•    Popisné údaje (např. bankovní spojení)
•    Údaje nezbytné pro plnění smlouvy (email, telefon, adresa pracoviště, funkce) a další

•    Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů a legislativních nařízení, zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany vlastníka OÚ

VI.    Kategorie vlastníků OÚ údajů
Jedná se zejména o:
•    Zákazníky
•    Zákazníky zákazníků
•    Zaměstnance a pracovníků na dohody o mimopracovní činnosti a zájemce o práci
•    Vlastníky osobních údajů dodavatelů a partnerů poskytující služby potřebné pro provoz naší firmy

•    Jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci OÚ

VII.    Kategorie příjemců osobních údajů
•    Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
•    Finanční ústavy a organizace veřejné zprávy
•    Zpracovatelé OÚ na základě uzavřených smluv
•    Třetí osoby a organizace na základě uděleného souhlasu vlastníka OU

•    Naše společnost jako správce OU 

VIII.    Účel zpracování osobních údajů
•    Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
•    Jednání o smluvním vztahu
•    Plnění smlouvy
•    Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
•    Archivnictví vedené na základě zákona
•    Výběrová řízení na volná pracovní místa
•    Plnění zákonných povinností ze strany správce
•     Ochrana životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo dalších subjektů

IX.    Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce, resp. zpracovatel se kterým má správce uzavřenu smlouvu, která garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování OÚ a práva vlastníka OÚ.

   Zpracování je prováděno v sídle a na provozovnách správce, resp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u OÚ v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k OÚ, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu OÚ nebo jinému zneužití OÚ. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo vlastníka OÚ na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.

X.    Doba zpracování osobních údajů

 V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vtahu, oprávněných zájmů zpracovatele a příslušných právních předpisů.

XI.    Poučení
  Správce zpracovává údaje se souhlasem vlastníka OÚ s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas vlastníka OÚ.
V souladu se článkem 6.odst.1 GDPR může správce bez souhlasu vlastníka OÚ údaje zpracovávat pokud:
•    Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je vlastník OÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto vlastníka OÚ.
•    Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
•    Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo jiné fyzické osoby
•    Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
•    Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vlastníka OÚ vyžadující ochranu osobních údajů.
   V ostatních případech je ke zpracování OÚ potřebný souhlas vlastníka OÚ udělený za podmínek GDPR.

XII.    Práva subjektu údajů
•    V souladu se článkem 12 GDPR informuje správce na žádost vlastníka OÚ subjekt o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
o    Účel zpracování OÚ
o    Kategorii dotčených osobních údajů
o    Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly OÚ zpřístupněny
o    Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
o    Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
o     o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování OÚ
•    Každý vlastník OÚ, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho OÚ, které je v rozporu s ochranou osobního a osobního života vlastníka OÚ nebo v rozporu se zákonem zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
•    Požádat správce o vysvětlení osobně nebo prostřednictvím adresy: info@krasnaprace.cz
•    Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz (zapomenutí) osobních údajů.
•    Je-li žádost vlastníka OÚ podle odstavce 1 této kapitoly, shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
•    Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má vlastník OÚ právo se obrátit přímo na dozorový úřad, Tedy Úřad pro ochranu osobních údajů ( ÚOOÚ)
•    Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se vlastník OÚ obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
•    Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.